Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet

Huomaa, avaa uuteen ikkunaan PDFTulosta

Opiskelijana sinulla on oikeus

 • hakeutua vapaasti haluamaasi ammatilliseen koulutukseen
 • saada opetussuunnitelman mukaista opetusta ja opinto-ohjausta
 • saada tietoa opetuksen järjestämisestä (työajat, koulutustarjonta, työjärjestys jne.)

 • saada opetussuunnitelman tavoitteita ja vaatimuksia keskeisiltä osilta vastaavat aiemmin suoritetut opinnot tai muutoin hankittu osaaminen arvioiduksi ja tunnustetuksi (osaamisen tunnustamisella voidaan hyväksi lukea ja korvata tutkinnon pakollisia, valinnaisia tai vapaasti valittavia opintoja, kuitenkin siten, että tarvittaessa osaamisen vastaavuus on osoitettava)
 • osoittaa osaamisesi sinulle parhaiten soveltuvalla tavalla
 • tulla arvioiduksi ja korottaa saamiasi arvosanoja
 • saada todistus suoritetuista opinnoista ja ammattiosaamisen näytöistä
 • turvalliseen opiskeluympäristöön
 • tulla kuulluksi ennen opintoihin tai muihin asemaasi opiskelijana olennaisesti vaikuttavien päätösten tekemistä
 • erityisopetusta saavana opiskelijana opiskelun edellyttämiin avustajapalveluihin, muihin opiskelijahuollon palveluihin sekä erityisiin apuvälineisiin

 

Opiskelijana sinulla on velvollisuus

 • osallistua opetukseen, jollei sinulle ole myönnetty siitä vapautusta
 • suorittaa annetut tehtävät tunnollisesti
 • suorittaa opinnot enintään yhtä vuotta opintojen laajuudeksi määriteltyä aikaa pidemmässä ajassa, jollei sinulle perustellusta syystä myönnetä suoritusaikaan pidennystä
 • ilmoittaa sairaus- ja muista poissaoloista mahdollisimman nopeasti opettajallesi
 • pitää salassa työssäoppimispaikassa tietoosi tulleet asiat
 • käyttäytyä siten, että et häiritse muiden työrauhaa etkä toimi vilpillisesti tai riko järjestystä