Arviointi

Huomaa, avaa uuteen ikkunaan PDFTulosta

Arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelijaa asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa, kehittää opiskelijan itsearviointitaitoja, vahvistaa opiskelijan minäkuvaa, tukea hänen ammatillista kasvuaan ja antaa tietoa opiskelijan osaamisesta. 

Arviointi tulee suhteuttaa ennalta asetettuihin tavoitteisiin ja se tulee toteuttaa monipuolisia arviointimenetelmiä hyödyntäen.


Opiskelijalla on oikeus osoittaa osaamisensa hänelle parhaiten soveltuvalla tavalla – ei siis välttämättä kirjallisesti. 


Arviointimenetelmiä voivat olla mm.

 • palautetuokiot
 • vuorovaikutteiset tilanteet
 • tentit: kehittävä tentti, suullinen tentti, perinteinen tentti, kirja/materiaali- dialogitentti, portfoliotentti, verkkotentti, aineistotentti, monivalintatentti, kotitentti, pari- tai ryhmätentti
 • toiminnallinen koe
 • kirjalliseen tehtävään liittyy suullinen osa
 • tenttikysymykset etukäteen
 • mukana lähdeaineistoa
 • pikaraportit
 • posterit
 • esitelmä
 • draama
 • portfolio
 • kuva, video, äänikasetti ym.
 • kirjalliset työt
 • projektit
 • oppimispäiväkirja (eri keinoin!)
 • opiskelija opettaa
 • harjoitustyö
 • mind map
 • itsearviointi
 • vertaisarviointi
 • opiskelijat tekee kysymykset itse
 • mahdollisimman aidoissa työtilanteissa työskentelyTarvittaessa käytetään erityisjärjestelyitä kuten lisäaika, kysymyksien ääneen lukeminen, rauhallinen, erillinen tila tai erilaiset tekniset apuvälineet.

Tavoitteena arvioida todellista osaamista!