Monta tapaa oppia ja opettaa

Huomaa, avaa uuteen ikkunaan PDFTulosta

Hyvä oppiminen on mielekästä silloin, kun oppimista voi helposti soveltaa uusissa tilanteissa. Oppiminen on sopivan käytännönläheistä ja se lähtee oppijan omista tarpeista. Hyvä oppiminen on sopivan haasteellista.

Motivaation syntyminen, esim. kognitiivisen ristiriidan myötä, on edellytys hyvälle oppimiselle. Motivaatio voi syntyä omista havainnoista, ettei nykyinen toimintamalli enää toimi, mutta sen synnyttäminen on myös hyvän opetuksen/oppimisen ohjauksen ominaisuus.

Hyvä oppiminen saa aikaan muutosta toimintatavoissa. Hyvä oppiminen voi tarkoittaa jonkin uuden luomista, oivaltamista siten että vanhaan tietoon lisätään jotain uutta siten, että käytännön toiminta muuttuu. Yksilö luo jotain uutta ainakin omalla kohdallaan, niin, että se palvelee hänen tarkoitustaan. Hyvä oppiminen tarkoittaa myös sitä, että opittua ainesta osataan tiedosta ja aiheesta riippuen soveltaa myös jossain muussa kontekstissa. Jolloin asiaa ei ole ainoastaan opittu teoreettisella tasolla vaan se on sisäistetty niin, että yksilö osaa soveltaa sitä eri tilanteisiin.

Laadukas oppiminen saa aikaan jotain uutta. Laadukas oppiminen on itsereflektointia ja kriittisyyttä sekä vanhaa jo tiedossa olevaa tietoa kohtaan sekä myös uutta tietoa kohtaan. Laadukas oppiminen on prosessi, jonka aikana rikotaan vanhoja ajattelumalleja ja kehitetään uusia, reflektoimalla ja kyseenalaistamalla.  Laadukkaaseen oppimiseen kuuluu myös oman osaamisen ja oppimisen itsearviointi.

Hyvän opettajan on oltava myös valmis reflektiivisyyteen ja omien tietojensa sekä ajattelu- että toimintamalliensa muuttamiseen. Hyvä opettaja osaa tunnistaa erilaisia oppimistyylejä ja opittavan aineksen mahdollisuuksien rajoissa ohjata opiskelijaa löytämään juuri sen tavan, jolla hän oppii parhaiten.

 

 

 

Hyvä oppiminen on

 • aktiivista
 • tavoitteellista
 • interaktiivista, vuorovaikutuksellista
 • itseohjautuvaa
 • tilannesidonnaista
 • uutta luovaa, kumulatiivista

 

Erilaisia opetus- ja oppimismenetelmiä:

 • yhteistoiminnallinen oppiminen
 • projektioppiminen
 • toiminnalliset menetelmät
 • draama
 • itsenäinen opiskelu
 • tietokoneavusteinen oppiminen
 • havainnollistaminen
 • ongelmaperusteinen oppiminen
 • strukturoitu opetus

 

Oppimista tukeva oppimisympäristö edellyttää mm. seuraavia asioita:

 • Puheeksi ottaminen
 • Kuuntelu
 • Kannustus
 • Vahvuuksien huomiointi ja tuki
 • Erilaisuuden arvostaminen
 • Yhteisöllisyys
 • Yhteistyö opettajan kanssa
 • Yhteistyö muiden tahojen kanssa