Vieraan kielen oppimisvaikeudet

Huomaa, avaa uuteen ikkunaan PDFTulosta

Vieraan kielen oppimiseen voivat vaikuttaa useat tekijät, kuten lukivaikeus tai tarkkaavuuden ja hahmottamisen vaikeudet. 

Kielen äännerakenne epäselvä, metalingvistiset vaikeudet

 • vaikeuksia ääntämisessä, lukemisessa, kirjoittamisessa, kuullun ymmärtämisessä
 • vaikeudet voivat esiintyä spesifisti vieraassa kielessä tai olla heijastumaa äidinkielen vastaavista vaikeuksista

 

Ymmärtämistaidoissa puutteita

 • vaikeuksia luetun ja kuullun ymmärtämisessä, tehtäväohjeiden ymmärtämisessä
 • vaikeuksia usein sekä vieraassa kielessä että äidinkielessä
 • voivat olla myös seurausta vieraan kielen metalingvistisistä vaikeuksista
 • yhteydessä sanaston hallintaan


Oppimisstrategiat passiivisia ja pintaoppimiseen suuntaavia

 • itsenäinen opiskelu (läksyt) työlästä
 • sanaston ja käsitteiden oppiminen työlästä
 • usein vaikeuksia oman toiminnan ohjaamisessa
 • vaikeuksia usein molemmissa kielissä


Kieliopin hallinnassa suuria puutteita

 • tuottaminen ja ymmärtäminen heikkoa
 • kieliopin soveltaminen vaikeaa, mikä heijastuu tuottamisen taitoihin


Vaikeisiin ja pitkäkestoisiin oppimisvaikeuksiin liittyy usein oppimismotivaation ongelmat


Yksilölliset tekijät jotka vaikuttavat vieraan kielen oppimiseen:

 • Lahjakkuus
 • Ahdistuneisuus
 • Ikä
 • Oppimistyylit
 • Sukupuoli
 • Oppimisstrategiat
 • Itsetunto/itseluottamus
 • Äidinkielen taidot
 • Ristiriitaisuuksien sietokyky ja riskinotto
 • Motivaatio ja itsesäätelytaidot
 • Metalingvistiset taidot


lähde: Mia Dufva - Vieraan kielen oppimisvaikeudet: tunnistaminen, arviointi ja kuntoutus

Vinkkejä vieraan kielen opettamiseen

 • Keskitytään keskeisten asioiden perusteelliseen opettamiseen
 • Oppimateriaalia eriytetään
 • Kieliopillisten termien merkitys ja rakenne jäsennetään
 • Painotetaan suullista osaamista
 • Sallivuus kirjoitusvirheiden suhteen!
 • Suggestopediset menetelmät auttavat lukivaikeuksista kielenoppimisessa
 • Harjoitellaan kuulohavaintoja
 • Kaikkien aistien käyttö huomioitava


Leena Parkkonen - Lukemisen ja kirjoittamisen oppimisvaikeus