Opiskelija työssäoppimassa

Huomaa, avaa uuteen ikkunaan PDFTulosta

Onnistunut työssäoppimisen jakso edellyttää oppilaitoksessa ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen integroitumista toisiinsa sekä työssäoppimisen jakson hyvää etukäteissuunnittelua ja ohjausta. Avoin yhteistyö opiskelijan, oppilaitoksen ja työpaikan välillä mahdollistaa myös esteettömän työssäoppimisen toteutumisen.

 

Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan vaikeudet työssäoppimisessa vaihtelevat hyvin paljon riippuen erityisen tuen tarpeista. Tavoitteet työssäoppimisen jaksoille ovat yksilölliset. Erityisopetuksena järjestettävässä koulutuksessa ammattiosaamisen näytöt voidaan mukauttaa ja arvioida myös sanallisesti. Perustelut ja tavoitteet näihin määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS).

Esteetön työssäoppiminen antaa kaikille opiskelijoille mahdollisuuden onnistua ja löytää vahvimpia osaamisalueitaan. Näin saadaan rakennettua jatkosuunnitelmia - polkuja työllistymisille niin avoimille kuin tuetuille työmarkkinoille. Joillekin opiskelijoille palkkatyö ei ole tulevaisuudessa perustoimeentulon lähde vaan osa mielekästä, hyvää elämää. Tällöin haasteena on löytää työpaikka, joka mahdollistaa opiskelijan osallistumisen todellisiin työtilanteisiin.

 

Työssäoppimisprosessi erityisen tuen tarpeen näkökulmasta


1. Työssäoppimisen käynnistyminen

 • työssäoppimispaikan huolellinen valinta – avoin ja erilaisuutta hyväksyvä työyhteisö
 • opiskelijan valmentaminen ja perehdyttäminen työssäoppimispaikkaan
 • huomioi ”erityisyyden” vaikutukset työssäoppimisessa -> ruokailu, kulkeminen, ergonomia, apuvälineet, työturvallisuus
 • tunnista opiskelijan vahvuudet
 • etsi vaihtoehtoisia työskentelytapoja
 • varmista riittävä ohjaus -> työpaikkaohjaaja, työvalmentaja, henkilökohtainen avustaja
 • huolehdi moniammatillisesta yhteistyöstä
 • olipa erityisopiskelijaksi nimeämisen peruste vamma, sairaus, oppimisvaikeus, käyttäytymisongelmat, sosiaaliset vaikeudet tai jokin muu, tärkeintä on tunnistaa vaikeus ja sen piirteet kyseisellä opiskelijalla.2. Työssäoppimisen toteuttaminen

 • toimivan vuorovaikutussuhteen rakentaminen opiskelijan, työpaikkaohjaajan, työyhteisön ja opettajan välille
 • konkreettisten tavoitteiden asettaminen -> mitä on tarkoitus oppia?
 • erilaisuuden huomioiminen työtehtäviä suunniteltaessa
 • opiskelijan rohkaiseminen toimimaan aktiivisena kyselijänä ja työssäoppijana -> opiskelija on oman oppimisensa paras asiantuntija
 • yhteydenpidon ja seurannan muodot työssäoppimisen yhteydessä annettava ohjaus, arviointi ja palaute -> jatkuvaa, oikea-aikaista, aitoa ja monipuolista3. Työssäoppimisen jälkeen

 • kokemusten jakaminen -> mitä opittiin, mikä toimi, missä haasteita?
 • kehittäminen -> opiskelijan jatkosuunnitelmien selkiintyminen
 • arviointi ja palaute yhdessä opiskelijan, työpaikkaohjaajan ja opettajan kanssa

 

Keinoja työpaikalle

 

 • opiskelija kertoo mikä hänelle paras tapa oppia
 • riittävä ohjeistus (näyttämällä, toistamalla, suulliset ja kirjalliset ohjeet)
 • työpaikkaohjaajan tuki
 • sopiva töiden rytmitys
 • yksi tehtävä kerrallaan
 • joustavat työajat
 • riittävästi aikaa tehtävien tekemiseen
 • rauhallinen työtila
 • rohkaisu ja kannustaminen
 • erilaisten apuvälineiden hyödyntäminenLinkit:

- Erityinen-projekti - Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan työllistymisen ja jatkosuunnitelmien tukeminen

- Erityinen-projekti - Polkuja työelämään -julkaisu

- Valmis näyttöön - Opas erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaamiseksi ammattiosaamisen näytöissä -julkaisu