Esteettömyys lukemisessa ja kirjoittamisessa

Huomaa, avaa uuteen ikkunaan PDFTulosta

Ammatillisessa oppilaitoksessa käytettävien oppikirjojen yleiskieltä ja alakohtaista sanastoa on monien opiskelijoiden hankala ymmärtää. Vaikka vaikeudet eivät olisikaan vakavia, monet opiskelijat tarvitsevat ohjausta luetun ymmärtämisen taidoissa selviytyäkseen opiskelun tai työelämän kovenevista lukutaidon vaatimuksista. Jos opiskelijalla on jo perustavissa luetun ymmärtämisen taidoissa ongelmia, on tekstin kautta vaikea rakentaa arjessa ja ammatissa vaadittavia taitoja (Aro, Siikonen, Aho 2007, 137).

 

Esteettömän oppimismahdollisuuden rakentaminen edellyttää opiskelijoiden vahvuuksien ja vaikeuksien tunnistamista. Ymmärtämällä miten oppimisvaikeus vaikuttaa oppimiseen ja työskentelyyn, pystymme etsimään ja kokeilemaan erilaisia helpottavia ja tukevia tapoja oppia.

Esteettömässä ammatillisessa koulutuksessa pyritään käyttämään selkeäkielisiä tai selkokielisiä sekä monipuolisia oppimateriaaleja. Selkeäkielisyyden tarkoitus on tiivistää ja selkeyttää opittavaa asiaa. Selkeä opiskelumateriaali tukee opiskelukokonaisuuksien hahmottamista, niiden järjestystä sekä auttaa ymmärtämään asioiden syy-seuraussuhteita.

Selkokieli on Selkokeskuksen määritelmän mukaan sisällöltään, sanastoltaan ja rakenteeltaan yleiskieltä luettavammaksi ja ymmärrettävämmäksi mukautettua kieltä niitä ihmisiä varten, joilla on vaikeuksia lukemisessa ja ymmärtämisessä (tai molemmissa). Selkokielen periaatteista löytyy lisätietoa Papunet–sivustoilta.

Lukemisen ja kirjoittamisen tehtävät ovat lisääntyneet myös työelämässä. Ns. suorittavissa töissä on useita lyhytkestoisia tehtäviä, joiden määrä ja merkitys jää helposti tiedostamatta. Esteettömän ja saavutettavan ammatillisen koulutuksen yksi tavoite onkin pyrkiä löytämään opiskelijoiden kanssa vaihtoehtoisia keinoja selviytyä kielellisistä tehtävistä myös työssäoppimisjaksoilla.

 

Vinkit:


Materiaalin sisältö ja ulkoasu

 • Vanhan tiedon aktivointi ja siltaaminen
 • Sisältö jaettuna pääkohtiin ja alakohtiin selkeästi
 • Sisältörunko jaetaan ennakkoon opiskelijoille
 • Yhteenvedot ja tiivistykset, kertaaminen
 • Konkreettiset esimerkit tukevat muistamista
 • Tavoitteet konkreettisia ja realistisesti saavutettavissa


Opiskelijoille jaetut tekstit

 • Leveät marginaalit, tekstin asettelu
 • Otsikointi ja väliotsikointi helpottaa asiakokonaisuuksien jäsentelyä ja hahmottamista
 • Riittävän suuri fonttikoko ja riviväli
 • Kappalejako näkyviin selvästi
 • Värien käyttö voi auttaa hahmottamisessa
 • Tehtävälistat ja ohjeet lyhyesti selkokielellä


Luetun ymmärtämiseen vaikuttavia tekijöitä

 • sanasto: sanojen pituus, yleisyys, vaikeustaso
 • lauserakenne: lauseen pituus, määreiden runsaus, sivulauseiden määrä, vaikeat rakenteet
 • tekstirakenne: asiasisällön sidosteisuus, tekstin kielellisten elementtien suhteet
 • typografinen luettavuus: kirjasintyyppi, otsikointi, kappalejako, taitto, kuvitus


Muistiinpanotekniikan tukeminen

 • Kuunteleminen ja muistiinpanojen tekeminen eri aikaan
 • Pääkohdat annetaan paperilla, opiskelija täydentää
 • Kalvoteksteissä mieluiten avainsanoja
 • Kalvot voi monistaa opiskelijoille
 • Kalvotekstit selkeitä, väljästi aseteltuja ja helppolukuisia
 • Vaikeat ja vierasperäiset termit/käsitteet selitetään
 • Mind map
 • Kuvat, piirrokset ja värit muistin tukena- Selkokeskus - Miten puhua selkokieltä?

- Papunet - Kommunikoinnin apuvälineet

- Oppari - Koulukirjat erilaiselle oppijalle

- Celia-kirjasto