Kohtaaminen

Huomaa, avaa uuteen ikkunaan PDFTulosta

Kohtaaminen on vuorovaikutusta, johon vaikuttavat eläytymiskykymme, tilanneherkkyytemme ja toisen kokemistavan ymmärtäminen. Kohtaaminen on ainutkertaista. Esteettömän ja saavutettavan oppimisen edellytyksenä on aitojen vuorovaikutustilanteiden mahdollistaminen. Olemalla aidon kiinnostunut opiskelijasta ja käsiteltävästä aiheesta, ymmärtämällä asioiden tilannesidonnaisuuden (kontekstuaalisuuden) ja toimimalla kurinalaisesti voi vahvistaa vuorovaikutustilannetta. Arvostavan keskustelun tarkoituksena on lisätä yhteistä ymmärrystä.

 

Vuorovaikutustilanteessa ei-kielellisellä viestinnällä on tärkeä rooli kaikessa kasvokkain tapahtuvassa viestinnässä. Viestinnän tutkijoiden mukaan (mm. Mehrabian) jopa 93 % viestinnästämme on sanatonta viestintää.  Nonverbaalinen viestinä tehostaa ja korvaa sanallista viestintää sekä ohjaa ja jäsentää vuorovaikutustilannetta. Sen avulla voidaan ilmaista tunteita, säädellä ryhmän vuorovaikutusta ja palautteen antoa.

Nonverbaalista viestintää ovat

  • kosketukset, eleet
  • katseet, ilmeet
  • äänen painotukset ja voimakkuudet, nauru, itku, äänähdykset, hyräily
  • tilankäyttö – liikkuminen
  • kehon asennot
  • kuunteleminen


Nonverbaalinen viestintä on myös monimerkityksellistä ja se saatetaan tulkita erilailla kuin viestijä on tarkoittanut, varsinkin jos henkilöillä on ongelmia kommunikoinnissa. Puhetta korvaavien kommunkaatiomenetelmien käyttö selkeyttää opetus- ja ohjaustilanteita ja vie opetettavaa asiaa perille usean eri aistikanavan kautta. Se konkretisoi aihetta, visualisoi ja elävöittää viestintää. Sanallisen viestinnän tukena voidaan käyttää mm. kuvia, piirroksia, esineitä sekä tuki- tai avainsanaviittomat.  
Opiskelija itse on usein oppimisensa paras asiantuntija. Keskustelmalla opiskelijan kanssa siitä, miten hän ymmärtää ja tulee parhaiten ymmärretyksi sekä ottamalla selvää opiskelijan oppimisen tukitarpeista pystytään valitsemaan sopivimmat apuvälineet vuorovaikutuksen tueksi.


Linkit:

- Raimo Silkelä: Aito kohtaaminen opetusharjoittelun ohjaamisessa

- Kielikompassi - Viestintä ryhmässä

- Jyväskylän yliopisto, viestintätieteiden laitos - Nonverbaalinen viestintä

- Papunet - Sivusto puhevammaisuudesta ja selkokielestä

- Tikoteekki-verkosto

- AMMe - Kuva- ja oppimateriaalia ammatilliseen erityisopetukseen

- Keskuspuisto - Kokemuksia näkövammaisten opetuksesta

- Rovaniemen ammattikorkeakoulu - Esteetön opiskelu

- Kuulokynnys

- Verneri - Kehitysvamma-alan verkkopalvelu

- Esteetön opiskelu korkea-asteen oppilaitoksissa - ESOK-hanke