Saavutettava vuorovaikutus

Huomaa, avaa uuteen ikkunaan PDFTulosta

Vuorovaikutus rakentuu tunteista, tahdosta, ajattelusta sekä toiminnasta. Meillä on luontainen taipumus tulkita asioita. Yritämme saada kokemuksillemme merkityksiä tulkintojen avulla. Myös kulttuuriimme tavat ja normit vaikuttavat siihen, miten ymmärrämme toisiamme. Hyvään vuorovaikutukseen kuuluvat niin kielellinen (puhe ja kirjoitettu teksti) kuin ei-kielellinen viestintä (esim. äänen voimakkuus, eleet, ilmeet, kehon liikkeet, kuvat).


Toimivan vuorovaikutuksen perustana on se, että ihmiset ovat viestintätilanteessa aidosti läsnä toisilleen, he kokevat olonsa turvallisiksi ja ovat kiinnostuneita toisistaan. Hyvä vuorovaikutus on vastavuoroista, tasavertaista, selkeää ja monikanavaista.
Vuorovaikutusstrategioiden hallinta ja niiden muokkaaminen tilanteeseen sopivaksi lisää myös toisen mahdollisuuksia osallistua viestintään omien kykyjensä mukaan. Hyvin toimiessaan vuorovaikutus tuottaa yhteisöllisyyden kokemuksen ja sillä on merkitystä kaikille osapuolille.

Oppiminen edellyttää vuorovaikutusta opettajan ja opiskelijan välillä. Vuorovaikutustaidot ovat olennainen osa oppimisen ohjaamisen taitoja sekä yksilö- että ryhmän ohjaustilanteissa, kirjallisten oppimistehtävien laatimisessa, palautteen annossa, verkko-opiskelun tukemisessa sekä työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa.

Esteettömän vuorovaikutuksen saavutettavuus ammatillisessa koulutuksessa onkin keskeistä oppimistapahtuman onnistumiselle. Esteetön vuorovaikutus edellyttää viestinnän muokkaamista opiskelijoille soveltuvaksi. Vuorovaikutusongelmat voivat ilmetä prosessin eri vaiheissa -viestin vastaanottamisessa, sen tulkinnassa ja viestin välittämisessä. Ongelmat voivat myös johtua esim. opiskelijan kielellisistä erityisvaikeuksista, heikkokuuloisuudesta, kehitysvammasta, esim. cp-vammasta tai psyykkisistä ja sosiaalisista vaikeuksista. Vuorovaikutuksessa onkin tärkeää, että osapuolet käyttävät yhteistä kieltä -sellaista keinoa, jota molemmat ymmärtävät ja osaavat käyttää. Apukeinoja vuorovaikutukseen ovat mm. selkeäkielisyys, puhetta tukevat  ja korvaavat kommunikaatiomenetelmät, erilaiset apuvälineet tai tulkin hyödyntäminen.

 

- Vuorovaikutus - Jyväskylän yliopisto, viestintätieteiden laitos

- Tietoa vuorovaikutuksesta - Papunet

 

 

                   

 

 

 

 


 

 LÄHTEET:

Eskola, Seija; Metsola, Liisa; Miettinen, Kaija; Piha, Leena; Rahikkala, Marja-Liisa & Ruuskanen, Ulla (toim.) 2007. Kaikille yhteiseen ammatilliseen oppilaitokseen. Puheenvuoroja esteettömyydestä ja saavutettavuudesta. Invalidiliiton julkaisuja.

Launonen, Kaisa (2007). Vuorovaikutus – kehitys, riskit ja tukeminen kuntoutuksen keinoin. Kehitysvammaliitto