Asenteet vaikuttavat opetuksen saavutettavuuteen ja opiskelijan kohtaamiseen

Huomaa, avaa uuteen ikkunaan PDFTulosta

Asenteellinen saavutettavuus edellyttää myönteistä asennetta kaikkien opiskelijoiden huomioimiseksi tasapuolisesti. Käytännössä silloin huolehditaan, että erilaiset opiskelijat pystyvät tekemään tehtävänsä, suorittamaan tutkintonsa ja tuntevat kuuluvansa oppilaitosyhteisöön. Saavutettavuudessa on osittain kyse siitä, kuinka hyvin esimerkiksi näkövammaiset, kuulovammaiset ja liikuntavammaiset opiskelijat voivat osallistua opetukseen. Asenteellinen saavutettavuus ei kuitenkaan liity vain vammaisiin opiskelijoihin, vaan tarkoittaa erilaisuuden huomioimista, josta hyötyvät kaikki opiskelijat.

 

Erityisopiskelijoiden määrä ammatillisessa koulutuksessa on kasvanut 2000 –luvun ajan ja samalla heidän kohtaamisensa taidot ovat muodostuneet oppilaitosten keskeiseksi haasteeksi. Murron (1999) mukaan erityistä tukea tarvitsevan nuoren selviytymistä tukee merkittävästi erilaisuuden myönteinen kohtaaminen ja yhteisyyden kokemus (Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi 2009 [viitattu 10.8.2009].)

Erityisopiskelijaan liittyy helposti ennakkoluuloja, ja esimerkiksi vammaiset opiskelijat joutuvat usein todistelemaan pärjäävänsä vammastaan huolimatta siinä missä muutkin. Joskus ajatellaan, että vaikkapa työpaikan saadakseen, vammaisten opiskelijoiden olisi oltava ammattitaidossaan muita parempia. Myös monikulttuuristen opiskelijoiden kohtaama rasismi ja ennakkoluulot vaikeuttavat heidän osallistumistaan, ja kavereihin tutustuminen ja ystävystyminen suomalaisten kanssa voi olla vaikeaa.

 

  • Avaamalla ja lukemalla Invalidiliiton tiedotteen selviää täsmällisemmin liikuntavammaisuuteen liittyviä uskomuksia.
  • Keskuspuiston ammattiopiston opiskelija Pawlos Tadesse pohtii videossa Erilaisuutta, ennakkoluuloja ja asenteita:

 
 

 

 

 

Elektroniset lähteet:

Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi 2009. [viitattu 10.8.2009]. Saatavissa www.alli.fi > Nuorisotutkimus.

 

 

Aiheeseen liittyvää kirjallisuutta:

Invalidiliitto ry. 2006. Kvalitatiivinen tutkimus liikuntavammaisuuteen
liittyvistä uskomuksista ja asenteista. Euro RSCG Oy.

Jyväskylän vammaisneuvosto 2003. Luontevaa asiakaspalvelua
kaikille. Osoitteessa http://www3.jkl.fi/sotepa/esteetonpalvelu/luontevaa.pdf 25.10.2007

Kohti yhteiskuntaa kaikille – vammaispoliittinen ohjelma. Valtakunnallinen
vammaisneuvosto. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 1995:10.

Linnakylä, P.&Välijärvi, J. 2005. Arvon mekin ansaitsemme. Kansainvälinen arviointi suomalaisen koulun kehittämiseksi. Jyväskylä: PS –kustannus.

Opetusministeriö 2004. Taide tarjolle, kulttuuri kaikille. Vammaiset ja kulttuuri -toimikunnan ehdotus toimenpideohjelmaksi. Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osasto.
Opetusministeriön julkaisuja 2004:29. Helsinki.

Opetusministeriö 2004. Esteettömyyttä pikkurahalla. Vammaiset ja kulttuuri -toimikunta. Helsinki.

Uusikylä, K. 2006. Hyvä, paha opettaja. Jyväskylä: Minerva Kustannus Oy.